“SWOT” Analysis มาวิเคราะห์สภาพองค์กรของคุณกันดีกว่า!

ผู้บริหารทุกคนจำเป็นต้องทราบค่ะว่า SWOT ขององค์กรนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร เพื่อให้ตนเองได้ทราบว่าคุณจะทำอย่างไรต่อกับการบริหารงาน และการดำเนินงานขององค์กร ซึ่ง SWOT เป็นการวิเคราะห์ที่ใช้ประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือเราอาจจะเรียกได้ว่า SWOT เป็น Road Map ขององค์กรนั่นเองค่ะ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ หรือจะเป็นความสามารถขององค์กรก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องนำมาวิเคราะห์ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง กฎ ระเบียบ บุคลากรในการทำงาน ซึ่งการประเมินหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะมีอยู่ 2 อย่างด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ

S (Strength) = จุดแข็งแข็งขององค์กร

องค์กรแต่ละองค์กรนั้นจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไปค่ะ บางองค์กรอาจจะมีจุดแข็งในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมาก และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ซึ่งการประเมินจุดแข็งขององค์กรนี้จะทำให้คุณรู้ว่าองค์กรของคุณนั้นมีความสามารถด้านไหน แล้วคุณจะต้องพัฒนาความสามารถนั้นให้คงอยู่และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้จุดแข็งที่มีเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งที่มี และคู่แข่งในอนาคตนั่นเองค่ะ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งขององค์กรให้ยั่งยืนต่อไป ตัวอย่างของจุดแข็งแข็งขององค์กร เช่น องค์กรมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งองค์กรมีโครงสร้างการบริหารที่พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้บริหารได้ง่าย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ตลอดเวลา และเป็นการลดช่องว่างในการทำงานได้มากขึ้น

W (Weakness) = จุดอ่อนขององค์กร

นอกจากจุดแข็งที่แต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันออกไปแล้ว เรื่องของจุดอ่อนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายองค์กรมีความแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งจุดอ่อนนี้เป็นจุดอ่อนที่องค์กรควรทราบเอาไว้เพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งการทราบถึงจุดอ่อนนี้แล้วเกิดการแก้ไขปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำให้คุณสามารถลดข้อเสียเปรียบขององค์กรได้ โดยข้อเสียเปรียบหลายอย่างที่เกิดขึ้นนั้น ตัวอย่างของจุดอ่อนขององค์กร เช่น องค์กรมีสถานภาพทางการเงินที่ไม่มั่นคงทำให้องค์กรไม่สามารถใช้จ่ายหรือขยายการทำงานได้คล่องตัว รวมถึงองค์กรที่ไม่มีความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรภายนอกขององค์กรที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกขององค์กรทั้งหมด โดยการที่คุณสามารถทราบปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรได้นั้นจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์กรจากภายในสู่ภายนอกได้ รวมถึงยังสามารถทำให้คุณสามารถทราบได้ว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้โดยใช้ปัจจัยภายนอกที่มีขององค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนต่อไป โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร มีทั้งหมดอยู่ 2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือ

O (Opportunity) = โอกาสขององค์กร

เป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของค์กรที่มีผลประโยชน์ต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหลายอย่างที่องค์กรสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณสามารถทราบว่าองค์กรมีโอกาสด้านใดบ้างที่จะขยายการเติบโตขององค์กรนี้ก็จะสามารถทำให้คุณนำมาสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กรได้ ตัวอย่างของโอกาสขององค์กร เช่น รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านการลดหย่อนภาษี ทำให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง หรืออาจจะเป็นนโยบาลทางการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้องค์กรสามารถทำการค้ากับต่างประเทศได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

T (Threat) = อุปสรรคขององค์กร

เช่นเดียวกับการประเมินหาจุดอ่อนขององค์กรค่ะ แต่การประเมินหาอุปสรรคขององค์กรนี้เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการทำงานหรือสร้างผลเสียให้กับองค์กร ซึ่งข้อเสียเปรียบนี้เป็นข้อเสียเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่กระทบกับองค์กร โดยองค์กรไม่สามารถควบคุมได้เองเหมือนการลดข้อเสียเปรียบจากปัจจัยที่อยู่ภายในการควบคุมขององค์กร ซึ่งตัวอย่างของอุปสรรคขององค์กร มีอยู่มากมายให้คุณได้ทราบ เช่น คู่แข่งขององค์กรมีเครือข่ายทางการค้าที่ดีกว่า หรือคู่แข่งขององค์กรมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงแข็งแรง และสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังมีผู้สนับสนุนทางการเงินที่ทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อไหร่ที่คุณทราบ SWOT ขององค์กรแล้วให้คุณนำมาประเมินต่อค่ะว่าคุณจะสามารถพัฒนาจุดแข็ง และโอกาสที่มีอยู่ให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างไร แล้วจะทำให้จุดอ่อนรวมถึงข้อเสียเปรียบนั้นลดลงได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้องค์กรของคุณก้าวไปข้างหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม แล้ววันหน้าเราจะมีบทความอะไรมานำเสนอนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s